Regulamin

 

REGULAMIN SERWISU - Obowiązujący od 3 grudnia 2019 r.

 

Niniejszy Regulamin przygotowany została przez Firmę Voitto Tomasz Buczek, ul. Serbska 1/23, 30-638 Kraków, NIP: 9452098226. Dokument ten jest wyrazem dbałości o prawa osób korzystających z serwisów i usług oferowanych przez firmę jak również wyrazem przestrzegania przez nią zasad ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin przeznaczony jest dla Użytkowników końcowych, które zawarły z Voitto Tomasz Buczek, ul. Serbska 1/23, 30-638 Kraków, NIP: 9452098226  umowę o świadczenie Usługi, której zakup odbywa się poprzez Serwis www.jakzrobicpiwo.pl.

 

 1. DEFINICJE

 

 1. Konto Użytkownika – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Usługi aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi
 2. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej (Umowa o świadczenie Usługi) niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Opłata – określona w należność pieniężna za dostęp do Usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której wysokość wskazana każdorazowo przy interesującym Użytkownika materiale VOD lub Evencie.
 4. Platforma VOD - oprogramowanie internetowe znajdujące się w Serwisie udostępnione przez Usługodawcę w ramach Usługi umożliwiające świadczenie Usługi VOD na rzecz Użytkowników.
 5. Materiał VOD - materiał lub materiały wideo, audio lub pdf mające formę kursu, znajdujące się na Platformie VOD.
 6. Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia Usługi.
 7. Serwis - strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem www.jakzrobicpiwo.pl prezentująca informacje związane z Usługą i umożliwiająca dostęp do Usługi, w tym złożenie Zamówienia.
 8. Termin ważności Usługi – w przypadku usługi odpłatnej ostatni dzień, za który Użytkownik uiścił z góry Opłatę za świadczenie Usługi. Usługodawca wskazuje Termin ważności Usługi każdorazowo przy materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD lub przy Evencie, którego oferta udostępniona jest w Serwisie.
 9. Umowa – Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej w przypadku, gdy za korzystanie Usługi należna jest Opłata określona przez Usługodawcę lub nieodpłatnej w przypadku, gdy Usługodawca udostępnia Usługę nieodpłatnie.
 10. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz zarejestrowanego Użytkownika polegająca na odpłatnym lub nieodpłatnym udziale Użytkownika w Evencie lub udostępnianiu na Platformie VOD przez Usługodawcę odpłatnie lub nieodpłatnie (w zależności od dostępnej i wybranej przez Użytkownika opcji) materiałów VOD (pojedynczy materiał lub grupa materiałów) i umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do tych materiałów. Usługa świadczona jest od momentu dokonania opłaty za zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie do Terminu ważności Usługi lub – w przypadku usługi nieodpłatnej – od momentu rejestracji przez Użytkownika. W przypadku Usługi polegającej na udziale Użytkownika w Evencie czas trwania usługi każdorazowo opisany jest w Serwisie. 
 11. Event - warsztat, degustacja lub szkolenie organizowane przez Voitto Tomasz Buczek, ul. Serbska 1/23, 30-638 Kraków, NIP: 9452098226, którego oferta znajduje się w Serwisie. 
 12. Usługodawca - Voitto Tomasz Buczek, ul. Serbska 1/23, 30-638 Kraków, NIP: 9452098226
 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ze zm.
 14. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) ze zm.
 15. Ustawa Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93)
 16. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawna, której ustawa przyznaje zdolność prawna, która dokonała rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy lub w Serwisie.
 17. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

 

II. POSTANOWIENIA OGOLNE

 

 1. Regulamin określa warunki i zasady udostępniania przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi umożliwiającej Użytkownikowi dostęp do Usługi
 2. Postanowienia Regulaminu określają zasady korzystania z Usługi i dokonywania płatności, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika.
 3. Świadczenie przez Usługodawcę Usługi wymaga uprzedniego zawarcia Umowy i zaakceptowania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie.

 

III.    ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie w celu uzyskiwania dostępu do Eventu lub materiałów VOD udostępnionych przez Usługodawcę.
 2. Dokonanie rejestracji w Serwisie Usługodawcy w celu świadczenia Usługi następuje poprzez:
  (i) wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej Usługodawcy
  (ii) potwierdzenie przez Użytkownika zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacje w formie elektronicznej
  (iii) przesłanie uzupełnionego formularza rejestracyjnego do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym
  Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Usługodawcę tj. adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu oraz hasło. W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Usługodawcy. Fakultatywnie Użytkownik podczas rejestracji może podać następujące dane: nazwa firmy, adres pocztowy, NIP.
   
 3. W celu złożenia Zamówienia na Usługę odpłatną zarejestrowany Użytkownik powinien dokonać następujących czynności:
  1. wybór Usługi w Serwisie Usługodawcy;
  2. dodanie Usługi do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku „KUP TERAZ”;
  3. wybór rodzaju Opłaty;
  4. złożenie Zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”
    
 4. Przez kliknięcie w link „ZAMAWIAM I PŁACĘ” Użytkownik potwierdza fakt złożenia Zamówienia, a Usługodawca potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji w drodze wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w trakcie rejestracji.
 5. Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej zawierana jest po złożeniu Zamówienia w sposób wskazany w ust. 3 i 4 z chwilą otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia o dokonaniu Opłaty i stanowi prawnie wiążącą umowę zawieraną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Umowa zostaje zawarta do końca Terminu ważności Usługi.
 6. Umowa o świadczenie Usługi nieodpłatnej zawierana jest z chwilą otrzymania przez Użytkownika e-mail potwierdzenia dokonania rejestracji.
 7. Konsument, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy, w zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta.
 8. Za wyraźną zgodą Konsumenta wyrażoną przed złożeniem Zamówienia (w tym przed dokonaniem Opłaty), rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Usługodawcę następuje z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania opłaty za Usługę zgodnie z Regulaminem, a zatem przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 7 przewidzianego na odstąpienie od Umowy. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa z niniejszym ust.7.
 9. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy konieczne jest:w przypadku Usługi nieodpłatnej: zamknięcie Strony internetowej Usługi;w przypadku Usługi odpłatnej: wysłanie jednoznacznej informacji o odstąpieniu na adres:Voitto Tomasz Buczek, ul. Serbska 1/23, 30-638 Kraków lub e-mail: tomek@jakzrobicpiwo.pl o treści przykładowo określonej we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
 10. Użytkownik może składać Zamówienia 24 godziny na dobę.
 11. W przypadku, gdy Użytkownik wyraża wolę otrzymania faktury lub paragonu powinien wysłać e-mail na adres Usługodawcy: tomek@jakzrobicpiwo.pl wraz z podaniem danych niezbędnych do wystawienia faktury/rachunku lub podczas rejestracji w Serwisie podać niezbędne dane tj. nazwę firmy, adres pocztowy oraz NIP.

 

 

IV.        WARUNKI SWIADCZENIA USŁUG

 

 1. Usługodawca świadczy Usługę za pośrednictwem sieci Internet lub w przypadku Eventu miejscu wskazanym w Serwisie.
 2. Materiały VOD udostępnione na Platformie VOD Usługodawcy są autorstwa Usługodawcy.
 3. Korzystanie z Materiałów VOD przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem korzystania z komputera i następujących przeglądarek internetowych: IE11+ , Firefox, Chrome, Opera, Safari - w najnowszych wersjach dostępnych na dzień 30 kwietnia 2017 r.
 4. Klientowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) materiałów VOD oraz ich instalowania.

 

V. PŁATNOSCI

 

 1. Za świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika należna jest Opłata.
 2. Za Usługę Użytkownik płaci z góry, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.
 3. Warunkiem uruchomienia Usługi odpłatnej jest dokonanie Opłaty w wysokości, która została określona przy interesującym Użytkownika materiale VOD lub Evencie udostępnionym w Serwisie przez Usługodawcę.
 4. Użytkownik uiszcza opłaty za Usługę za okres, który został wskazany przy interesującym Użytkownika materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD przez Usługodawcę lub którego termin został wskazany przy interesującym Użytkonika Evencie, którego oferta znajduje się w Serwisie.. Usługa świadczona jest do Terminu ważności Usługi.
 5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 6. W celu dokonania Opłaty za Usługę Użytkownik wybiera jedną z następujących metod płatności: przelew on-line (DotPay.pl) lub przelew tradycyjny na konto bankowe. W przypadku dokonania Opłaty za pośrednictwem systemu DoPaty.pl, Użytkownik powinien dodatkowo zaakceptować regulamin DotPay.pl.
 7. Informacja o otrzymaniu płatności wysyłana jest automatycznie (w przypadku płatności przez system DotPay) lub przez Usługodawcę w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy w przypadku wybrania opcji Opłaty w drodze przelewu tradycyjnego. W przypadku, gdy w Terminie ważności Usługi Usługodawca nie otrzyma od Użytkownika Zamówienia na przedłużenie Usługi, zamówiona Usługa zostaje zablokowana a Umowa wygasa.

 

VI.       REKLAMACJE

 

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamację, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
 2. Użytkownik zobowiązany jest zgłosić Usługodawcy wszelkie reklamacje, o których mowa w ust. 1 najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki/błędu/wady.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczace Usługi powinny być zgłaszane poczta elektroniczna na adres tomek@jakzrobicpiwo.pl lub na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w cz. I pkt 11 Regulaminu.
 4. W zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest opisać występujący błąd lub wadę oraz określić czas, miejsce i okoliczności jej występowania (wraz z podaniem wersji i nazwy przeglądarki, na której błąd lub wada występuje).
 5. Zgłoszona reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Usługodawcę. W tym terminie Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia Użytkownikowi (poczta elektroniczna na adres wskazany w trakcie rejestracji lub na piśmie) swojego stanowiska w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym z uwzględnieniem cz. VIII pkt. 9 Regulaminu.
 7. Usługodawca nie świadczy wsparcia technicznego ani pomocy dotyczącej obsługi oprogramowania zainstalowanego na komputerze/telefonie/tablecie czy innym urządzeniu Użytkownika.

 

VII.       OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Usługodawca zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkowników do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych osobowych Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych do tych ustaw. Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Usługi, informowania Użytkowników o Usługodawcy i świadczonych przez niego usługach oraz w innych celach jeśli Użytkownik wyrazi na to odrębną, wyraźną zgodę.
 3. Usługodawca może ujawniać informację dotyczących Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji jeżeli jest to zgodne z przepisami obowiązującego w Polsce prawa. Poza tym, informacje dotyczące Użytkownika nie zostanie ujawniona żadnej osobie trzeciej, bez wyraźnej zgody Użytkownika.
 4. W ramach realizacji Usługi przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników: adres e-mail, imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, NIP.
 5. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi.
 6. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać mail na adres: tomek@jakzrobicpiwo.pl
 7. Zagadnienia związane z ochrona i wykorzystywaniem danych niestanowiących danych osobowych (tzw. ciasteczek) uregulowane są w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie internetowej Usługodawcy.
 8. W przypadku wygaśnięcia, zakończenia lub wypowiedzenia Usługi lub innym przypadku zakończenia świadczenia Usługi, Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia danych Użytkowników z serwisów, wraz ze wszystkimi istniejącymi kopiami tych danych, w terminie 30 dni od dnia zakończenia Usługi.
 9. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 

VIII.        POSTANOWIENIA KONCOWE

 

 1. Każda ze stron Umowy uprawniona jest do rozwiązania Umowy bez podania przyczyn w każdym czasie za wypowiedzeniem na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika uiszczone przez Użytkownika Opłaty nie podlegają zwrotowi.
 2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie internetowej Usługi informacji o zmianie Regulaminu Wiadomość zawierająca zestawienie zmian Regulaminu zostanie utrzymana na ww. stronie internetowej przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie wiadomości o zmianie Regulaminu na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
 3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 4. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na treść Regulaminu po zmianach, może – w terminie 7 dni od dnia opublikowania treści nowego Regulaminu na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Wówczas Usługodawca zezwoli Użytkownikowi na korzystanie z ostatnio zaakceptowanego przez niego regulaminu do końca Terminu ważności Usługi wynikającego z dokonanych przez Użytkownika Opłat. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie nowy Regulamin obowiązuje Użytkownika. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres:Voitto Tomasz Buczek, ul. Serbska 1/23, 30-638 Kraków,
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji wykonania Usługi, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy lub - w przypadku gdy stroną Umowy jest Konsument – sądu właściwego dla Konsumenta
 7. Ponadto, Konsument w sytuacji sporu ze Usługodawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
  • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
   - zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
 8. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.
 9. Regulamin niniejszy wchodzi w życie w dniu 1 listopada 2019 roku.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję